GESTIÓ INTEL·LIGENT DEL CALOR

Estudiem la millora energètica del seu edifici en ACS i calefacció. La rehabilitació energètica activa posa al seu abast l’estalvi a curt termini.

REDUCCIÓ DEL CONSUM EN ENLLUMENAT

Reducció significativa de la despesa elèctrica utilitzada en il·luminació per empreses patrimonials, organismes públics, fundacions, locals i naus comercials, comunitats de propietaris i particulars. Estudiem l’estalvi en enllumenat al que els seus edificis és candidat.

CONSTRUCCIÓ AMB SISTEMES DE QUALITAT

Un millor control del cost de la construcció, un millor control de qualitat, una major resistència del materials d’estructura, una major rapidesa d’execució i reducció dels riscos d’obra, quan projectem i construïm amb sistemes industrialitzats i modulars. Solucions per a qualsevol edificació, amb especial atenció als edificis d’habitatge i els equipaments.

Yves’s house-House in Calella de Palafrugell (Girona – Baix Empordà)

Habitatge Unifamiliar amb concepte suite. Promotor Particular c/Garoina 4 Calella de Palafrugell (Gi...

Prat Xirlo 2-House in Calella de Palafrugell (Girona – Baix Empordà)

Habitatge Unifamiliar Evidents Projects Management S.L. c/Tenerife 36 Calella de Palafrugell (Girona...

La Olivera-House in Calella de Palafrugell (Girona – Baix Empordà)

Vivienda Unifamiliar con concepto suite. Joikim 98 S.L. c/Tenerife 23 Calella de Palafrugell (Girona...

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI (ITE) I INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI (IEE)

Inspecció tècnica de l’edifici (ITE) des de 50€ per veí, local o garatge. Inspecció i document en compliment del Decret 187/2010.

CERTIFICAT D’HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ

Certificat d’habitabilitat de segona ocupació des de 102€ Document per a la sol·licitud de la Cèdula d’Habitabilitat de segona ocupació.

INFORME DE L’ESTAT DE L’EDIFICI

Informe de l’estat de l’edifici des de 350€ Informe de patologies, estudis valorats, informe normatiu i urbanístic.

ASSESSORIA ENERGÈTICA PER EDIFICACIÓ

Assessoria energètica per edificació des de 150€ Certificació Energètica dels Edificis.

GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES

Gestió integral d’obres. Treballs de selecció de contractistes i seguiment econòmic de l’obra.

ESTATS D’AMIDAMENT PER LICITACIÓ D’OBRES

Estats d’amidament per licitació d’obres des de 350€. Detall de les unitats d’obra que es preveu executar o estimació prèvia de partides i quantificació de les unitats d’obra pre-projecte.

GESTIÒ TÈCNICA A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL I LOCAL

Gestiò tècnica a l’administració municipal i local des de 90€. Tràmits, Consultes i mediacions tècniques amb l’administració.

ESTUDI PREVI PER INVERSORS

Estudi previ per inversors des de 550€ Estudi de vinculació urbanística, de superfície potencial i d’aproximació econòmica de les promocions.

SERVEIS D’ARQUITECTURA I INGENIERIA CIVIL

Serveis d’arquitectura i ingenieria civil. Pot consultar els nostres serveis tècnics professionals al menú superior.