Gestió integral d’obres

GESTIÓ INTEGRAL D’OBRES. Treballs de selecció de contractistes i seguiment econòmic de l’obra.

 

Destinatari: particulars, comunitats de propietaris, promotors, etc que precisin d’una gestió integral de les obres en fase de contractació i seguiment econòmic durant l’execució.

Condicions del servei tècnic ofertat: El preu del servei de gestió integral d’obres serà a convenir per cada cas, podent especificar un percentatge d’intervenció respecte del valor de les obres.

En fase de contractació s’haurà de disposar d’un estat d’amidaments detallat per bé de distribuir-lo entre varis constructors (2 mínim, 4 màxim). Una vegada es disposi de les diferents ofertes, es realitzarà un anàlisi comparatiu per presentar al client. Per a optar a aquesta fase, el client haurà de realitzar una provisió de fons del 30% del import inicial estimat.

En fase de obres, es realitzarà un seguiment quantitatiu de l’obra executada amb visites periòdiques a l’obra i comprovacions en
plànols, revisant l’estat d’amidaments parcial presentat pel constructor i aprovant o proposant la rectificació de la certificació.
Aquests treballs correspondran al 70% restant de l’encàrrec i es facturaran mensualment en relació al percentatge d’obra executada.

També podem redactar un Plec de contractació específic per a les seves obres. Preu a convenir segons el tipus d’obra.

——————————————————————————–———————————————————————————————————————————–

Normativa d’aplicació: Si s’escau, segons el tipus d’obra.

Comments are closed.