Aspectes legals

L’autoria de les obres arquitectòniques que apareixen en les imatges d’aquesta pàgina web en plànols, projectes i obres acabades, així com en els projectes i obres d’enginyeria civil és de INARQ CONSULTORS S.L.P. i ARQuitectura PauDíezOliva, a través dels seus tècnics redactors i/o directors de les obres, el nom dels quals i la seva intervenció es detalla en la fitxa de cada projecte i obra.

De conformitat amb els articles 17 a 21 de Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’ abril, pel que s’ aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, els drets d’explotació de les esmentades obres corresponen als seus autors i, per tant, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació no podran ser realitzats sense autorització expressa de l’autor.

Queda expressament prohibit reproduir els plànols o projectes arquitectònics i les obres acabades que apareixen en les imatges de la present pàgina web i, per tant, sense aquest consentiment serà il·lícita qualsevol reproducció realitzada per qualsevol mitjà ja sigui per còpia o impressió mecànica, per imitació realitzant un projecte que reprodueixi substancialment en tot o en part els projectes i/o les obres executades o per realització d’una maqueta.

Comments are closed.