Inspecció Tècnica de l’Edifici i informe d’Avaluació de l’Edifici.

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI (ITE) des de 50€ per veí, local o garatge.

Inspecció i document en compliment del Decret 187/2010. (pendent actualització a D67/2015)

Destinatari: Comunitats de propietaris o patrimonials d’habitatges amb edificis d’habitatge d’antiguitat superior a 45 anys i en compliment del “Decret sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges”.

Condicions del servei tècnic ofertat: des de 50€ (IVA no inclòs) per veí, local i/o garatge inferiors a 150m2. Oferta vàlida per a un edifici de 10 habitatges o superior. Superfícies de local o garatge tindran una quota base de 50€ per cada fracció igual o inferior a 150m2. El visat electrònic i les taxes vinculades –cas d’haver-hi- seran a càrrec del client.

Normativa d’aplicació: Decret 187/2010 de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE). DOGC núm.5764 de 26.11.2010.

DECRET 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.

ITE – INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS

–———————————————————————————————————————————–

INFORME D’AVALUACIÓ DE L’EDIFICI.

Qué es un Informe d’Avaluació de l’Edifici?, Es el mateix que la tan coneguda ITE?, Per qué ha de contenir un Certificat Energètic?, Quí ha de redactar aquest document?, Quína normativa el regula?… informació que podeu trobar a continuació:

El 10 d’abril de 2013 va entrar en vigor el Real Decreto 233/2013 pel qual es regula el “Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana” per els anys 2013 al 2016: RD 233/2013

Els continguts d’aquest RD 233/2013 més relacionats amb la rehabilitació d’edificis es concentren en el Capítol V: “Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria, que tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento y las mejoras energéticas y de accesibilidad en edificios principalmente de uso residencial, en relación a su conservación, la mejora de la calidad, la sostenibilidad y los ajustes necesarios en materia de accesibilidad”.

Què es un Informe d’Avaluació de l’Edifici?

Es un document en el que s’inclou per una part la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i per un altre la Certificació Energètica en la que s’analitza la demanda del mateix. Tot això amb la finalitat d’establir uns criteris dins de les possibles millores de rehabilitació.

Definit segons el RD 233/2013 “…  un Informe de evaluación de los edificios que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación de los mismos, mediante una subvención que cubra parte de los gastos de honorarios profesionales por su emisión…”

Quina es la finalitat del “IEE”?

Com bé explica el “Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria, y regeneración y renovación urbanas (2013-2016)”, es una eina per conèixer les característiques dels edificis en quant a seguretat, accessibilitat, habitabilitat, i sobretot necessitats energètiques… per a poder estudiar en un futur si s’assoliran les exigències a nivell estatal de la Directiva 2012/27/UE plantejades per l’any 2020.

Quan es necessari?

Han de disposar del IEE els titulars d’edificis o promocions d’habitatge col·lectiu que es trobin en algun dels casos següents:

 • Edificis d’Habitatges de més de 50 anys que NO disposin d’una ITE en vigor en la data d’aplicació de la LRRRU 8/2013 (28 de juny de 2013): hauran de realitzar el IEE en un termini de 5 anys des de la data en que assoleixin 50 anys d’antiguitat.
 • Edificis d’Habitatges de més de 50 anys que SÍ disposin d’una ITE en vigor en la data d’aplicació de la LRRRU 8/2013 (28 de junyo de 2013): hauran de realitzar el IEE en el moment de revisió de la ITE.
 • Que vulguin sol·licitar ajudes públiques per realitzar obres de conservació, accessibilitat o eficiència energètica.

Qui pot realitzar el IEE?

Tots aquells professionals competents titulats legalment, previ encàrrec del client o promotor de la rehabilitació; Atès que han ser aquests els agents interessats en la finalitat real del informe, la rehabilitació.

Què ha de contenir el Informe?

El Informe d’Avaluació requereix d’una part prèvia general on es descriuen les Dades de l’Edifici a estudiar i dins de les parts específiques estan;

Part I: Estat de conservació

Part II: Condicions bàsiques d’accessibilitat

Part III: Certificació energètica de l’edifici

S’han de realitzar Obres o millores?

Es determinen les obres necessàries per complir amb les exigències de conservació i manteniment.

Es determinen les millores necessàries per complir amb les exigències d’accessibilitat universal en base a la valoració de la seva viabilitat.

Quins passos han den seguir els propietaris?

 • PAS 1: CONTRATACIÓ D’UN TÈCNIC COMPETENT per part dels propietaris de l’edifici.
 • PAS 2: ESTUDI PREVI. El tècnic competent va a recopilar dades de la finca.
 • PAS 3: VISITA A L’EDIFICI. Recopilació de dades IN SITU.
 • PAS 4: REDACCIÓ DEL INFORME. Complimentar el model oficial de informe on es descriuen tots els aspectes relatius a l’estat de conservació de l’edifici i la seva adequació a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat. S’ adjunta també el Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici.

Quina validesa té el informe?

El Informe té una validesa de 10 anys, a no ser que les comunitats autònomes i Ajuntaments estableixin períodes menors.

El Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEE) de la totalitat d’un edifici o d’un complexa immobiliari té validesa per a tots els locals i habitatges que el composin.

El Certificat d’Eficiència Energètica de tot l’edifici o complexa inclòs en aquest Informe IEE pot ser utilitzat per els propietaris de cada un dels habitatges si necessiten publicitar o tancar un contracte de lloguer o compra venda del seu habitatges. No obstant, si el propietari d’un habitatge realitza millores d’eficiència energètica en el seu habitatge té l’opció de realitzar el Certificat d’Eficiència Energètica del seu habitatge si considera que pot obtenir una qualificació millor que la de l’edifici en el seu conjunt.

Realitzar el Certificat d’Eficiència Energètica de tot l’Edifici compensa si tenim en consideració per una banda que serà més econòmic que realitzar el certificat de cadascun dels habitatges per separat, i per altre, que a la llarga serà necessari fer el CEE de tot l’edifici quan aquest assoleixi els 50 anys d’antiguitat o si es decideix sol·licitar ajudes públiques per la realització d’obres.

Ayudas y Subvenciones

El Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 2013/2016” estableix el marc legal per a les subvencions a concedir en els pròxims tres anys i les línies d’actuació sobre l’edificació que es va a fomentar.

En línies generala les subvencions per al pròxim trienni aniran destinades a la millora energètica i a la millora de l’accessibilitat. No obstant el important es que realment les mesures ens compensin i millorin les condicions de conservació, accessibilitat i comportament energètic de l’edifici.

“El Plan Estatal de vivienda 2013/2016” no disposa d’una partida pressupostaria directament associada per a la seva execució. Aquesta partida pressupostaria s’aniran donant tant en els pressupostos generals de l’Estat com en altres ordres i decrets que regulen de forma més específica la concessió de subvencions.

Recollim en aquest apartat les subvencions que es van establint dins de la legislació estatal, ja estiguin relacionades directament amb la obtenció del IEE com amb la millora energètica o l’accessibilitat:

Programa de recolzament al Informe d’Avaluació de l’Edifici del “Plan Estatal de viviendas 2013/2016”.

 • Ajuts de 20 euros per habitatge o 20 euros per cada 100 m2 de superfície útil de local fins un topall de 500 euros o el 50% del cost total del Informe.
 • Aquest programa s’enquadra dins de “Plan Estatal de Vivienda 2013/2016” i de moment encara no s’ha desenvolupat.

Ayudas PAREER del IDAE” per incentivar la rehabilitació energètica de edificis existents residencials i hotelers.

Actuacions subvencionables: Actuacions integrals de tot l’edifici que milloren en una lletra la qualificació energètica de l’edifici a través de las següents mesures:

 • Millora de la eficiència del sistema envoltant.
 • Millora de la eficiència de les instal·lacions tèrmiques i de la il·luminació.
 • Substitució d’energia convencional por biomasa o geotermia.

Terminis: Convocatòria oberta fins el 30 d’octubre de 2015.

Comments are closed.