Estats d’amidament per licitació d’obres,

ESTATS D’AMIDAMENT PER LICITACIÓ D’OBRES des de 350€.

Detall de les unitats d’obra que es preveu executar o estimació prèvia de partides i quantificació de les unitats d’obra pre-projecte.

 

Destinatari: particulars, comunitats de propietaris, immobiliaries, promotors, etc, que necessitin redactar un estat d’amidament orientatiu previ a la elaboració d’un projecte d’obres, o que disposin d’un projecte i desitgin preparar documentació per obrir un procés de selecció econòmica i de mínims administratius. El detall quantitatiu de l’obra quedarà estructurat en capítols, subcapítols i partides d’obra.

Condicions del servei tècnic ofertat: des de 350€ (IVA no inclòs) en cas de disposar de projecte i necessitar una transcripció amb eina informàtica de pressupostos (TCQ2000 de ITEC), que servirà posteriorment per exportar en varis formats. Oferta mínima vàlida per a elaboració de 15 partides o unitats d’obra.

En cas de no disposar de projecte i necessitar d’un estat d’amidament previ, s’haurà de valorar el treball de camp i de recopilació documental.

Si ho desitja, podem ofertar els nostres serveis de projecte i direcció d’obres, on quedaria inclòs l’estat d’amidaments.

També podem redactar un Plec de contractació específic per a les seves obres. Preu a convenir segons el tipus d’obra.

——————————————————————————–———————————————————————————————————————————–

Normativa d’aplicació: Si s’escau, segons el tipus d’obra i/o contractació.

Comments are closed.