Serveis

serveis inarq

ARQuitectura PauDíezOliva ofereix els seus serveis tècnics i de consultoría professional a empreses i particulars, promotors i gestors, gremis de comerciants i indústria, comunitats de propietaris i administradors de finques, fundacions i administracions públiques. Col·laborem amb els nostres clients,des de la gestió i tramitació de documents requerits per al compliment de la normativa vigent, fins a la realitat de les seves expectatives particulars, comercials, de planificació, inversió patrimonial, promoció, conservació i de millora social.
—-
—–
Els nostres principals serveis:
—–

  serveis_arquitectura inarq

 • Assessorament Tècnic.
 • Obra Nova.
 • Reforma / Interiorisme.
 • Rehabilitació.
 • Reparació d’Elements Externs dels Edificis.
 • Planificació per a Gestors de Parc Immobiliari.
 • Gestor de conservació.
 • Supressió de Barreres Arquitectòniques.
 • Ascensors.
 • Sostenibilitat i Estalvi Energétic.
 • Urbanització.
 • Enginyeria Civil.
 • Innovació.
 • Estudis i Informes.
 • Conservació i Llibre de l’Edifici.
 • Documentació parcial.
 • Certificats, Dictàmens, Peritatges i ITE’s.
 • Certificació Energètica.
 • Cédul·les d’Habitabilitat.
 • Subvencions.
 • Tramitació de Llicències i Permisos d’Obres.—–………………………………………………………….
 • .

Assessorament Tècnic: El primer pas per a qualsevol actuació emprenedora en l’àmbit de la construcció, situar-se en el marc normatiu i jurídic on desenvolupar la seva idea de nova promoció, ampliació, reforma o conservació.Realitzar les gestions amb els Ajuntaments, la Generalitat i altres ents amb competències sobre l’actuació que volem dur a terme. Busquem la possibilitat de subvencions que fomentin la sostenibilitat i la recuperació dels immobles.

Obra Nova: treballem estretament amb el client per aconseguir els seus objectius, informant i assessorant del marc normatiu d’obligat compliment que envolta cada encàrrec. Desenvolupem la idea des de l’estudi previ i avantprojecte, incorporants els objectius i el seu marc normatiu en el projecte bàsic, fins a concretar la definició constructiva del projecte d’execució. Definim els espais i la seva qualitat, els acabats desitjats, les instal·lacions i equipaments. Quantifiquem les unitats d’obra en llistats d’amidaments. Incorporem l’Estudi de Seguretat i Salut adient a cada actuació d’obres. Projectem amb criteris d’ecoeficiència i sostenibilitat, certifiquem el nivell energètic de la seva promoció.

Reforma / Interiorisme: estudiem la millor opció de reforma pel seu comerç, habitatge, local i oficina, desenvolupant el projecte d’obres que permetrà controlar l’execució de l’espai desitjat. Realitzem i tramitem la llicència ambiental per al seu nou negoci.

Rehabilitació: redactem els projectes de rehabilitació corresponents a l’estudi de patologíes, definim fases diferenciades per a una millor gestió de les obres i dirigim les obres vetllant per la seguretat i la disminució de molesties al client, sovint d’origen residencial. Incorporem en els projectes el criteri de recuperació del carácter de l’edifici, reposant la composició dels acabats, seleccionant materials equivalents i estudiant el cromatisme més adequat a l’origen de concepció de l’edifici, assegurant en conjunt el compliment normatiu de Paissatge Urbà. La Rehabilitació, vinculada a la conservació i manteniment del patrimoni immobiliari, fomenta la recuperació arquitectònica dels valors construits.

Reparació d’Elements Externs dels Edificis (façanes, patis i cobertes): treballs de rehabilitació específics de l’envolvent dels edificis, amb patologías que afecten la estanqueitat i la seguretat de les persones. Analitzem les patologías i les seves causes, realitzem els projectes de reparació i vetllem a l’obra pel compliment de les prescripcions i els interesos de la propietat. Col·laborem amb els administardors de finques i comunitats de propietaris amb sesions informatives sobre la situació actual del seu edifici.—-

Planificació per a Gestors de Parc Immobiliari: orientat a agrupacions, cooperatives, organismes, fundacions i tots aquells ents que desenvolupen la seva activitat en un parc immobiliari producte de les adquissions históriques. Realitzem l’inventari de les edificacions amb aixecament de plànols i restitució planimetrica digital, redactem informes detallats de les patologías i l’estat de conservació, fem estimació del termini de reparació i apropem la valoració del cost de les obres. Analitzem les instal·lacions, preveient l’actualització necesaria i proposant inversions per a l’estalvi energétic. Generem el document de fitxes resum per cada centre, edifici o construcció, permetent al gestor planificar les decissions estratégiques de la seva activitat.

Gestor de conservació per Administrador de Finques, Urbanitzacions privades i Comunitats de Propietaris: realitzem el “Document Zero” punt d’inici de la conservació dels edificis existents, detallant cadascún dels sistemas i subsistemes constructius i de instal·lacions, indicant el seu estat de conservació i determinant les actuacions necessaries de revisió i execució a curt i llarg termini. Proposem un seguiment del seu “pla de conservació” amb el nostre arquitecte de capçalera.

Supressió de Barreres Arquitectòniques: estudiem la millor opció per a garantir l’accessibilitat de les persones discapacitades als edificis i el seu trànsit en espais urbans, amb desenvolupament de projecte tècnic i seguiment de les obres.

Ascensors: projectem i dirigim l’obra civil del nou ascensor a implantar en el seu edifici.

—-
Sostenibilitat i Estalvi Energétic: incorporem en els projectes el requerimens obligatoris segons la legislació vigent per al compliment de la Certificació Energètica dels edificis i la ecoeficiència. Assessorem al client de les possibilitats d’estalvi energètic per al seu projecte i millores en els edificis existents, així com en l’elecció dels materials, el seu manteniment posterior i el període de retorn de les inversions energètiques assumides.

Urbanització: projectem i dirigim les obres d’urbanització de municipis i urbanitzacions de gestió privada. Obres noves, d’actualització, d’ordenació urbana, de millora dels sistema viari i de serveis.

Enginyeria Civil: realitzem projectes i dirigim les obres de sanejament, sistema viari, infraestructures de serveis, camins i ponts per a organismes públics i privats.

Innovació: creïem en una construcció amb un alt control i qualitat en la fabricació dels materials, proposant sistemas industrialitzats que millorin el rendiment d’execució, així com en l’aplicació de criteris per solucions constructives, equips i instal·lacions orientats a la disminució significativa del consum energètic. Mentenim continuades reunions amb fabricants de sistemas constructius i industrials relacionats amb els objectius de cada projecte.

Estudis i Informes: Desenvolupament d’Estudis per a complementar l’anàlisi de viabilitat de les actuacions de construcció previstes, amb valoració aproximada del cost de les obres. Redactem informes relacionats amb les edificacions i l’espai urbà. Realitzem l’estudi de patologíes dels immobles, amb descripció gràfica dels efectes i interpretació justificada de les causes. Realitzem l’estudi previ i avantprojecte per a nova obra, ampliació i reforma, permetent visualitzar i transmetre a tercers la concepció de les idees.

Conservació i Llibre de l’Edifici: realizem plans de conservació per a una millor gestió i planificació del manteniment i conservació dels edificis i infraestructuras urbanes. Assessorem a propietaris i comunitats sobre les actuacions més urgents. Redactem el llibre de l’edifici per al seguiment del manteniment.
La millor manera d’aconseguir un Certificat positiu d’Aptitud emés per la Generalitat de Catalunya –indispensable per accedir a subvencions de rehabilitació i millora dels edificis- es programar les actuacions de conservació i llur economia, amb especial atenció als principals elements de risc per a la seguretat de les persones.

Documentació parcial: atenem cada sol·licitud estudiant els antecedents i valorant la possibilitat professional per a desenvolupar parcialment la documentació inclosa en cadascún del anteriors àmbits on donem servei als nostres clients.

Certificats, Dictàmens, Peritatges i ITE’s (Inspecció Técnica d’Edificis): Segons les necessitats del client, realitzem certificats de l’estat de l’edificació i les seves instal·lacions, dictàmens i peritatges per a tramitació amb companyies asseguradores, així com Inspeccions Tècniques de l’Edifici i altres certificats vinculans de l’estat de conservació i ús dels edificis. Certificació Energètica dels edificis en compliment del R.D. 235/2013.

Cédul·les d’Habitabilitat: realitzem la inspecció visual dels habitatges candidats a renovació de cédul·la d’habitabilitat, comprovem el compliment de les condicions exigides en el Decret d’Habitabilitat, redactem el certificat corresponent. Podem tramitar la sol·licitud de la cédul·la en el departament d’habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Subvencions: gestionem la documentació tècnica per accedir a les subvencions d’Ajuntaments i de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la rehabilitació, conservació, implantació d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques.—-

Tramitació de Llicències i Permisos d’Obres: en projectes bàsics i d’execució, si ho desitja, gestionem com a representants de la propietat la tramitació de la documentació requerida segons el tipus d’obra i la seva llicéncia vinculant.

Comments are closed.