CONVOCATS ELS AJUTS A LA REHABILITACIÓ A BARCELONA CIUTAT PER AL 2015

Oberta la convocatòria 2015 per als ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona

Amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis d’habitatges a Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica, el Consorci de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges a Barcelona ciutat.

Les bases de la nova convocatòria per a la inscripció i per a la sol·licitud de subvenció es van publicar el 31 de desembre al DOGC, amb un termini que finalitza el 31 de desembre de 2015, si bé per motius pressupostaris pot finalitzar abans.

La presentació de la sol·licitud d’inscripció no implica cap dret econòmic, i caldrà iniciar les obres i presentar el comunicat d’inici d’obres en un termini màxim de tres mesos a partir de l’obtenció de l’informe tècnic previ.

La sol·licitud de subvenció es podrà formalitzar junt amb la presentació de l’inici d’obres o bé en el termini de trenta dies a comptar a partir de la finalització de les obres.

BESTRETES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL 2014

A més, el Consorci ha modificat la convocatòria de 2014 per tal de permetre que en alguns casos els beneficiaris puguin percebre bestretes a compte de les subvencions:

La modificació es fa en el sentit següent:

- Els edificis que hagin sol·licitat ajuts per a patologies estructurals, així com els edificis de l’àmbit de Ciutat Meridiana que hagin sol·licitat ajuts per a la instal·lació d’ascensors, podran sol·licitar juntament amb l’inici de les obres una bestreta del 60% de la subvenció reconeguda sempre que acreditin factures per l’import de la bestreta.

- En el cas dels edificis de l’àmbit del Turó de la Peira que sol·licitin ajuts per a la rehabilitació de patologies estructurals es podran incloure com a despeses subvencionables en un import del 100% les segones diagnosis que s’hagin realitzat en el marc del conveni firmat entre el Districte de Nou Barris i l’Associació de Veïns de Nou Barris. Aquesta subvenció es podrà pagar íntegrament amb la comunicació de l’inici de les obres sempre que s’aportin factures i rebuts pel 100% del cost de la segona diagnosi.

Comments are closed.