Monthly Archives: July 2011

Ayudas a la Rehabilitación de Viviendas – Ministerio de Fomento

Ayudas a la rehabilitación de edificios, de viviendas, quienes pueden adherirse, qué tipo de obras contempla, subvenciones, condiciones, ayudas para Areas de Rehabilitación Integral (ARI), para Areas de Renovación Urbana (ARU), deducción en el IRPF y tipo de IVA del 8%.

(more…)

ITE – Recomenació del cost per a propietaris.

(more…)

Agencia de l’Habitatge de Catalunya – ITE

Agència de l’Habitatge de Catalunya - La Inspecció Tècnica dels Edificis d’Habitatges (Decret 187/2010 de 23 de Novembre)

En aquesta ponència informativa de l’estat del parc d’edificis d’habitatges i llur antiguitat, podreu trobar dades sobre el nombre d’edificis afectats i la planificació prevista per a la seva Inspecció Tècnica. INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS.

ITE

Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges (ITE)

(Pendent actualització a D67/2015)

Des de el 26 de febrer de 2010 es vigent el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) DOGC 26.11.2010, que estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat.

Aquest Decret preveu que l’informe de l’ITE s’elabori seguint uns models normalitzats per la Generalitat de Catalunya.

[Conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per a la delegació de funcions de control técnic deis informes d'inspecció técnica deis edificis per a I'obtenció del certificat d'aptitud regulat en el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció técnica delis edificis d'habitatges]

Què és la ITE?

És el mitjà que regula la Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu.
Una ITE té tres passos:
1. la inspecció visual dels elements comuns de l’edifici que fa l’arquitecte encarregat. Si durant aquesta inspecció es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, l’arquitecte ho ha de comunicar immediatament tant a la propietat com a l’ajuntament perquè s’adoptin les mesures urgents.
2. la redacció de l’informe de la inspecció tècnica i qualificació de l’estat de l’edifici per part del mateix arquitecte. Segons les deficiències detectades pot ser necessari la realització d’obres de reparació i el consegüent certificat de final d’obres.
3. el certificat d’aptitud emès per l’Administració.

Quins edificis han de passar una ITE?

La inspecció tècnica és obligatòria en els següents casos:
• per a edificis plurifamiliars d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat
• si l’edifici o els habitatges de l’edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
• si ho determinen els programes o les ordenances locals, que podran contenir previsions més amplies i exigents, com per exemple, estendre la obligació de la inspecció tècnica als edificis unifamiliars.
S’entén per edifici plurifamiliar aquell que contingui més d’un habitatge, sense perjudici de que pugui contenir altres usos.

Quan s’ha de passar la ITE?

S’estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari:
• Anteriors a 1930: Fins al 31.12.2012
• Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2013
• Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2014
• Entre 1961 i 1970: Fins al 31.12.2015
• A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

Si voleu consultar l’antiguitat del vostre edifici, podeu fer-ho a la Sede Electrónica del Catastro.

Què han de fer els propietaris dels edificis d’habitatges?

És obligació de la propietat conservar i rehabilitar els immobles per tal de mantenir-los en condicions d’ús efectiu i adequat. Com a verificació del compliment d’aquest deure, la propietat és la responsable d’encarregar la Inspecció Tècnica d’Edificis d’habitatges (ITE). En cas de ser necessari, igualment hauran de fer-se càrrec de les obres de reparació per esmenar les deficiències detectades en els terminis indicats.
En el cas d’edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, aquesta obligació recau en els òrgans pertinents de la comunitat. Quan en l’immoble hi hagi més d’una comunitat, es pot dur a terme una inspecció tècnica per cada comunitat.

Què farà l’arquitecte en relació a la ITE?

L’arquitecte pot desenvolupar les següents feines en relació a les ITE:
La inspecció tècnica que li encarregui la propietat de l’edifici i emetrà l’informe tècnic.
El projecte i direcció de les obres de reparació que s’hagin de realitzar per esmenar deficiències, emetent el corresponent certificat final d’obres, necessari per obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici.
El projecte i direcció de les intervencions de millora i rehabilitació dels edificis (reparacions estructurals, reparacions o millores de les instal·lacions, millora de les condicions d’accessibilitat i habitabilitat, millora de la eficiència energètica de l’edifici,etc).
Redacció i seguiment de la planificació de les actuacions per a la conservació i el bon manteniment de l’edifici, incloent els projectes o documentacions tècniques requerides per l’Administració.
Elaborar el Llibre de l’edifici i, en particular, el Document d’Especificacions Tècniques, on s’inclouran les instruccions d’ús i manteniment i el Pla de manteniment de l’edifici.

INARQ i els seus professionals de l’edificació quedem a la vostre disposició per a qualsevol consulta.